جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی در پادگان شهید صدوقی

جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی در پادگان شهید صدوقی

08/1399/07 155 بازدید

جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی نمایندگان مرکز جوار کارگاهی شرکت توزیع برق شهرستان یزد

جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی نمایندگان مرکز جوار کارگاهی شرکت توزیع برق شهرستان یزد

1399/04/04 191 بازدید

تقدیر از رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان یزد درزمینه عملکرد آموزشی حوزه سواد آموزی در فرمانداری یزد

تقدیر از رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان یزد درزمینه عملکرد آموزشی حوزه سواد آموزی در فرمانداری یزد

1399/04/03 188 بازدید

جلسه هم اندیشی با نمایندگان نیرو های مسلح درخصوص برنامه ریزی دوره های آموزشی کارکنا ن وظیفه نیروهای مسلح

جلسه هم اندیشی با نمایندگان نیرو های مسلح درخصوص برنامه ریزی دوره های آموزشی کارکنا ن وظیفه نیروهای مسلح

1399/03/20 222 بازدید