جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی در پادگان شهید صدوقی

جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی در پادگان شهید صدوقی

08/1399/07 2 بازدید

جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی نمایندگان مرکز جوار کارگاهی شرکت توزیع برق شهرستان یزد

جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی نمایندگان مرکز جوار کارگاهی شرکت توزیع برق شهرستان یزد

1399/04/04 69 بازدید

تقدیر از رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان یزد درزمینه عملکرد آموزشی حوزه سواد آموزی در فرمانداری یزد

تقدیر از رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان یزد درزمینه عملکرد آموزشی حوزه سواد آموزی در فرمانداری یزد

1399/04/03 60 بازدید

جلسه هم اندیشی با نمایندگان نیرو های مسلح درخصوص برنامه ریزی دوره های آموزشی کارکنا ن وظیفه نیروهای مسلح

جلسه هم اندیشی با نمایندگان نیرو های مسلح درخصوص برنامه ریزی دوره های آموزشی کارکنا ن وظیفه نیروهای مسلح

1399/03/20 96 بازدید