بازدید و نشست فرمانده پادگان شهید صدوقی از کارگاه های آموزشی مرکز یک یزد

بازدید و نشست فرمانده پادگان شهید صدوقی از کارگاه های آموزشی مرکز یک یزد

پنج‌شنبه 21 شهريور 1398 و ساعت 12:58:17 149

بازدید و نشست فرمانده پادگان شهید صدوقی از کارگاه های آموزشی مرکز یک یزد