بازدید جناب آقای  سیدمحمد رستگاری،فرماندارو معاون فرماندارشهرستان یزد از تجهیزات  وکارگاه های آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه نشین شهری وکارگاه ها درهفته ملی مهارت
بازدید جناب آقای سیدمحمد رستگاری،فرماندارو معاون فرماندارشهرستان یزد از تجهیزات وکارگاه های آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه نشین شهری وکارگاه ها درهفته ملی مهارت
بازدید مسئولین  آب منطقه ای شهرستان یزد ازکارگاه های آموزشی درهفته ملی مهارت
بازدید مسئولین آب منطقه ای شهرستان یزد ازکارگاه های آموزشی درهفته ملی مهارت
بازدید جناب آقای  سيد مسعودعظيمي معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد از تجهیزات کارگاه های آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین شهری و کارگاه ها  در هفته ملی مهارت
بازدید جناب آقای سيد مسعودعظيمي معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد از تجهیزات کارگاه های آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین شهری و کارگاه ها در هفته ملی مهارت
  برگزاری میز خدمت مراکز آموزش فنی و حرفه ای -نمازجمعه،هفته ملی مهارت-
برگزاری میز خدمت مراکز آموزش فنی و حرفه ای -نمازجمعه،هفته ملی مهارت-
اهدای خون  پرسنل مرکز شماره یک یزد در هفته ملی مهارت
اهدای خون پرسنل مرکز شماره یک یزد در هفته ملی مهارت