بازدید جناب آقای  سیدمحمد رستگاری،فرماندارو معاون فرماندارشهرستان یزد از تجهیزات  وکارگاه های آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه نشین شهری وکارگاه ها درهفته ملی مهارت
بازدید جناب آقای سیدمحمد رستگاری،فرماندارو معاون فرماندارشهرستان یزد از تجهیزات وکارگاه های آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه نشین شهری وکارگاه ها درهفته ملی مهارت
بازدید مسئولین  آب منطقه ای شهرستان یزد ازکارگاه های آموزشی درهفته ملی مهارت
بازدید مسئولین آب منطقه ای شهرستان یزد ازکارگاه های آموزشی درهفته ملی مهارت
  برگزاری میز خدمت مراکز آموزش فنی و حرفه ای -نمازجمعه،هفته ملی مهارت-
برگزاری میز خدمت مراکز آموزش فنی و حرفه ای -نمازجمعه،هفته ملی مهارت-
اهدای خون  پرسنل مرکز شماره یک یزد در هفته ملی مهارت
اهدای خون پرسنل مرکز شماره یک یزد در هفته ملی مهارت
نشست و تعامل با آقای مهندس شجره نمایندگی معتبر -دستگاههای حرارتی و برودتی- استان یزد در هفته ملی مهارت
نشست و تعامل با آقای مهندس شجره نمایندگی معتبر -دستگاههای حرارتی و برودتی- استان یزد در هفته ملی مهارت